บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้จัดฝึกอบรบภายในให้กับพนักงาน หลักสูตร Good Hygiene Practice  เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานของบริษัท และเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองระบบ GHP