SLP ได้จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานของบริษัท ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ กฎหมายใหม่ (PDPA) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ.ห้องประชุม PMS 116