ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวงตรวจสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุก

มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดมงคลพุการาม

 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)

คลองสี่ก้าวสร้างสุข ครั้งที่ 1

ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของใช้จำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมวิ่งการกุศล ณ.เขื่อนลำตะคอง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี จัดทำโครงการ Factory Sandbox 

มาตราการคัดกรองพนักงาน ด้วยการตรวจ Antigen Test Kit  (ATK) ครบ 100 %

ผู้บริหารและพนักงาน บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่ หมู่ 13