บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง โดย บริษัท ฯ ได้จัดให้มีมาตรการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด