เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้างได้ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา  สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเพื่อให้เป็นไปตามมมาตรา 96 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พนักงาน สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้ร่วมใช้สิทธิ์อย่างพร้อมเพียงกัน ซึ่งการเลือกตั้งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง Silver  บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง