เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้เข้าร่วมโครงการ  Factory Sandbox โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงานทั้ง 100 % โดยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการ 
   ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้รับรางวัลโรงงานสีฟ้า ปลอดภัยจากโควิด ในครั้งนี้ด้วย.