บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่  26 เมษายน 2565  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม PMS 116 โดย บริษัท ฯ ได้มีจุดตรวจ ATK สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุม และมาตรการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด