บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้จัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน

CSR

บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้มอบของบริจาคให้กับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 

บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563