ด้วยผู้บริหารของ บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทมีนโยบาย กำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท  จึงได้จัดอบรมให้กับพนักงานของบรษัท เพื่อตระหนักถึงความสำคัญต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น