บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธ ที่  26 เมษายน 2566  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม PMS 116 โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัท ฯมีมาตรการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด