บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)  ได้จัดทำสติกเกอร์ QR Code MSDS ให้กับกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านสารเคมี ที่ใช้ในโรงพยาบาล