บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้มีมาตรการคัดกรองพนักงานด้วยการตรวจ  Antigen Test Kit  (ATK) ให้กับพนักงานทุกระดับ 100 % พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งพนักงานของบริษัทได้รับการฉีดวัคซีน 100 % แล้ว